SURU VANDA

مدیریت لجستیک تجاری

لجستیک شامل یکپارچه سازی اطلاعات ، حمل و نقل ، موجودی کالا ، انبارداری ، جابجایی کالا و بسته بندی و در مواردی نیز شامل امنیت نیز می‌شود ، لجستیک قسمتی از زنجیره تامین است که ارزش زمان و مکان را به آن می‌افزاید.

مدیریت لجستیک بعنوان نقشی در زنجیره تامین است که وظیفه دار طراحی، نحوه اجرا، کنترل و افزایش بهره وری کلیه فرایندهای مرتبط با ذخیره سازی کالا و جریانهای جلو برنده و یا عقب رونده موثر، ارائه سرویس‌ها و یا اطلاعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف به طوریکه نیازهای مشتریان را بر آورده سازد، می باشد

همیشه آسان تر است که کلیه خدمات لجستیک تجاری در زنجیره تامین توسط یک شرکت ارایه شود به جای اینکه با چندین شرکت وارد مذاکره و قرارداد شد.

⦁ حمل زمینی و ریلی
⦁ حمل دریایی
⦁ حمل هوایی
⦁ حمل مرکب
⦁ ترانزیت داخلی و خارجی